Hubungan antara status sosial ekonomi orang tua dan arah pilihan karier dengan arah pilihan studi di perguruan tinggi siswa SMU Negeri I Malang <BR>oleh Luluk Farichah - Repositori Universitas Negeri Malang

Hubungan antara status sosial ekonomi orang tua dan arah pilihan karier dengan arah pilihan studi di perguruan tinggi siswa SMU Negeri I Malang <BR>oleh Luluk Farichah

Farichah, Luluk (2000) Hubungan antara status sosial ekonomi orang tua dan arah pilihan karier dengan arah pilihan studi di perguruan tinggi siswa SMU Negeri I Malang <BR>oleh Luluk Farichah. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

SiswaS IvIUb eradap adam asa remaja s ebabm erekab eradap ada reniang usias ekitar1 6s ampai1 8t ahun Salahs atut ugasp erkembangamn asar emajaa dalah memilihd anm enyiapkanp ekerjaanU. ntuk mencapapi ekedaany angd iingrnkan diperlukapne ndidikand ank eahliant ertentu.S alahs atul embagay ang menyelenggarakpaenn didikana dalahp erguruanti nggi. Arah pilihan stuii di p rguruatnin ggid ipengeruhoi leh berbagafia ktor s alahs atunyaa dalahs tatuss osial ekonomoi rangt ua. Penelitiainn i bertuuj anu ntukm engetahu(il ) statuss osiael kononroi rang tua ( 2)a rahp ilihank ariers rswa( 3 ) arahp ilihans tudid i perguruatnin ggi (4)h ubungaann taras tatuss osiael konomoi rangt uad ana rahp ilihank arrer (5) hubungaann taras tatuss osiale konornio rangt ua dana rahp ilihan studid i perguruatinn ggi ( 6) hubungaann taraa rahp ilihank arierd ana rahp ilihans tudid i perguruatnin ggi d an( 7) hubungana ntaras tatuss osiale konomio rangt ul dana rah pilihank arierd engana rahp ilihans tudid i perguruatnin ggi. Populaspi enelitianin i adalahs iswak elasI I SMUN egenI Malarrgta hun ajaran200012.0 S0e.ld angkasna mpepl enelitians ebanya7k5 siswad iteniukan dengamn enggunakatne knrkp roporlional randoms ampling.Instrumepne ngumpulan datay angd igunakana dalaha ngket.T eknik analisisd atay angd igunakana dalah persentaskeo r elastia tajenjangd ana nalisisre gresgi andad uap rediktor. Hasilp enelitianm enunjukkanb ahwa( 1) statuss osiael konomoi rangt ua secaruam umb eradap adat ingkatanm enengah( 2 ) cukupb anyaks isway ang memilihk ariert ingkatp rofesionadl anm anajert ingkata tas s edikits isway ang memilihk ariert ingkatp rofesionadl anm anajert ingkatm enengahs e dikiis isway ang memilihk ariert ingkats emip rofesionadl a ns angast edikit sisway angm emilih karietri ngkate rampild ant idaka das isway angm emilihk ariert ingkats emi terampidl ant idak terampil ( 3) cukupb anyaks isway angm emilih melanjutkans tudi keu niversitass e dikits isway angm ernilihm elanjutkans tudik e institutd ans angat sedikist isrvay angm emilihr nelanjutkasnt udik e akademis ekolahti nggid ant idak ada sisway angm emilih melanjutkans tudik e politeknik.S edangkabne rkaitan denganp ilihanp rograms tudid i perguruanti nggi banyak sisway angm emilih programs tudiI PA sedikits isway angm emilih programs tudiI PS d ant idak ada siswyaa ngm emilihp rogramk eagarnaa(n4 ) adah ubungayna ngs ignifikana ntara pysaetanrtggusus isgor unsatiiifanniekl g kagonain n( o6tam) trioiads r ataaknta ugtds sua oah sd uiebaneul gknaognnaa orynaam hnpoi girsl aiihngagntn iukf iaakd raieneun rng 1 ta5un art u iaroa raahfph apr aliilahih ahanusn btk uuadnrigid eairn dana rahp ilihans tudid i perguruatnin ggi ( z) tidaka dah ubungayna ngs rgnifikan antarsat atuss osiael konomoi rangtuad ana rahp ilihank arierJ enganir atipitihan stssueutaubltn ededbris hra0p aan erd9q ra0eagapf1nuer % rakuhtapi ftniailni rhagahgpn isi. Sr tiuuhdmaind bk iaa pnreigeragrte nuef mrehkaatntidfi n augpaag iiaiius hbep rbirrse ithsaaa t nur5s sst0 uord%siid a isel p ekeaorangnorgimuiutn oia rtnain ngggi Berdasarkahna sirp enelitianin i rnakaa dab eberapsaa rana ntarala in ( l) untuko nselohr c ndaknymac mbantsui swam engenaprio tensdi irinyaa gard apat memilihk ariers ecarate pat ( 2) untuks ekorahh e ndaknyma embantum eriempatkan siswpaa dap rograms tudiy angs esuaci lengamn inat i nteligensdi a nr encanam asa depasni swad an( 3) untukp enelityi angl iin hendaknyma engembangkvaanr iabel pbielibhaaysnas tnugdl aid ini p aetargumu reunactnain rgiv gani ma bisearl alniny ayma ontgimv ausnib g akiknau te m rtirnibautd nigna lariion -niaguinu. .r ut Memperbaikini strumeny angd igunakand ant eknik penyekoranny

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: ?? ??
Divisions: Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) > Departemen Psikologi (PSi) > S1 Psikologi
Depositing User: Users 2 not found.
Date Deposited: 27 Sep 2000 04:29
Last Modified: 09 Sep 2000 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/172299

Actions (login required)

View Item View Item