Upcara adat Hajat Sasih pada masyarakat Kampung Naga kajian fungsionalisme / oleh Lia Amalia - Repositori Universitas Negeri Malang

Upcara adat Hajat Sasih pada masyarakat Kampung Naga kajian fungsionalisme / oleh Lia Amalia

Amalia, Lia (2007) Upcara adat Hajat Sasih pada masyarakat Kampung Naga kajian fungsionalisme / oleh Lia Amalia. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

upacara adatH alar sasllzm erupakantr adisi yang menjadis uatua spekd ari kebudayaayna itu salahs atuk omponend ari sistemr elegi.T radisii ni mcrupakan suatus istemk epercayaayna ng hidup dalam masayarakakta mpungN aga yang diwariskand ari generasik e generasis elanjutnyaS. ebagais uatu-tradiii yang menyangksuits temk epercayaaunp acaraH alats hsll dilaksanakaenn amk ali dalam satut ahun.P adab ulan MuhharamM aulud J umadilA khir Ruwah S yawal d an Rayagunsge uweuP ulu Naga baik yang berdomisilid i kampungN agaa tau di luar kampungN aga berkumpulu ntuk melaksanakaunp acaraa dat di kampungN aga. Dalamp elaksanaaunp acaraa datH aJats asllzm encakupk omponen-komponeyna ng terdapadta lams istemr eligi di antaranypae ralatany angm endukungte rlaksananya upacaraH. al ini menariku ntuk dikaji untuk mengetahufiu ngsi upacaraa datH alar Sasih. Berdasarkanp ada latar belakangd i atas maka permasalahanya ng akan dibahaas dalahf ungsiu pacaraa datH ajat sasrftd alams istemr eligi yangd r antaranya mencakup 1) emosi keagamaan 2) sistem ke rcayaan 3) sistem upacara keagamaadna n 4) kelompokk eagamaans.e lain itu akand i bahasm engenalui ngsr upacara datf [4i4t S aslhd alarns istems osialy angd i antaranyamencakuspo lidarjtas sosiadl i antaras euweuP utu Naga yangb erdomisilid i kampungN agad an di luar kampungN aga.u ntuk urencapatiu juanp enelitians esuadi enganle rmasalahany ang akand i bahas r nakas umberd atad iperolehd ari wa ga masyarakakt ampungN aga Data. diperoleh dcngan rrenggunakan metode observasi langsung wawancara mendalamda nd okun-rentasPie. nelitianin i menggunakapne ndekarafnu ngsionalisme danm erupakajenn isp enelitianku alitatif. _ Hasil penelitiany angs udahd ianalisisd an diadakanp engecekakne absahan datam embarvap erolehank esimpulan.w arga masyarakakt impung Naga (seuweu Putu lttagam) asihr nengenakl epercayaatne rhadapa danyar r h leluhury angd ianggap menentukaonr angN aga di kampungN aga maupun farg berdomisilid i luar kampunNg aga s ebagawi ujudd ari kepercayaanniytua makad ilaksanakaunp acara menuruta dat-istiadamt erekay aitu Ilaiat sasih . Melalui upacaraa datH alat Sasih leuweu Putu Nuga melaksanakan tahap-tahap upacars yang melambangkan kepatuhamn erekate rhadapa datl eluhur.p adat ahapu pacaraid ur-Ho1osta sih yang dilaksanakapna da bulan Maulud mereka melaksanakaank tivitasy ang mereka anggaspe bagaki etentuana dat leluhur sepertip ergantianp agarB umi Ageung yang harusd igantis etiapb ulan Maulud. pada tahapu pacarat ainn ysae perti sesucia tau Beberesimh erekar nasihm enggunakanb ahan-bahayna ng digunalan oleh leluhur merekau ntukm ensucikand iri. Begituj uga pada taat iuo[ ke makaml eluhur merekam embawak utusan yang berisi duw Leumareun dan seseupeuns ebagai penghormatatenr hadapa rwah leluhur mereka.D ari tahap-tahapu pacaia adatH iiat Salltd i atask ita dapatm enyimpulkanb ahwau pacarua datH alit Slsilr dilaksanakan selainm eneruskatnra disij uga yang terpentingb erfungsir nencarih ubungand engan kaerwhiadhlue pluashneu hr.aS reih ranr ineypuau tjua rNaanggas e yakanrgi smaeamti npiu tneyrbakai igsied malpaamtad nuu an kteurko bmeprtoekmd audr aamn mengadakainnt eraksi.D alam kenyataann) tetapb erjalanb aik. Hal ini disebabkano k .lugab erfungsdia larns istems osial.U pacar silatunahmdii antaraS euweup uru iaga. flf netat

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial (FIS) > Departemen Sejarah (SEJ) > S1 Pendidikan Sejarah
Depositing User: Users 2 not found.
Date Deposited: 20 Apr 2007 04:29
Last Modified: 09 Sep 2007 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/55411

Actions (login required)

View Item View Item