Analisis gaya bahasa dan isi kandungan ayat-ayat Madaniyyah yang diawali dengan ya: ayyuhal lazi:na a:manu: <BR>oleh Assofiatin Hidayati - Repositori Universitas Negeri Malang

Analisis gaya bahasa dan isi kandungan ayat-ayat Madaniyyah yang diawali dengan ya: ayyuhal lazi:na a:manu: <BR>oleh Assofiatin Hidayati

Hidayati, Assofiatin (2000) Analisis gaya bahasa dan isi kandungan ayat-ayat Madaniyyah yang diawali dengan ya: ayyuhal lazi:na a:manu: <BR>oleh Assofiatin Hidayati. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Ya a yyuhall azi nqa mqnum erupakansa lahs atuc iri ayat_ayat Madaniyyaho l eh karenap enelitiant entanga yatM akkiyatrt etatro itatcukamn aka perlud ilaksanakapne nelitiante ntanga yatM adaniyyahu ntukm engetahui perbedaaann taraa yatM akkiyyahd ana yatM adaniyyahd ari segi laya bahasad an isi kandungannya. Penelitianin i bertujuanu ntukm engetahugia yab ahasad ani si kandungan ayat-ayaMt adaniyyahy angd iawalid engany a ayythal lazi rn a marru .H asild ari penelitianin i diharapkan_dapmaet mperkaycao nioh daramir mu bayan yang merupakansa lahs atuc abangd ui balaghah.S edangkains i kandungan ayat-ayet tersebudt apatd igunakanu ntukm enambaphe ngetahuapnu .up iu duL bidangil mu tafsir. Metodey angd ipakaid alamp enelitiani ni adarahm etoded eskiptif kualitatify angb erupaa nalisisd okumenter. . Hasild ari penelitianin i menunjukkkabna hwaa yat-ayatMadaniyyyaahn g diawalid engayna uyyuharr uzi. cta mcutu y angberjurnlaghg ayat tiiaapatz l ayatl ang mengandunugn surl asybi h m aja 2 s ertak inayah.K e_gga yat-ayar tersebubt erisit entangh ukum-hukumya ngb erkaitand enganib adahm ua.natah sertaa dab/akhlaske samma_a nusiaD i sarnpinigtu j ugab irisi tentangs ikap manusiate rhadapa jaranI sram.D aram2 7 yrt-uyuiMadaniyyahy an diawali denganyu ayyuhqlcl tzi tuqt mcrt .t t ersebudt i atas t asyhi i digunaianu ntuk mengungkamp asalah ukumy angb erkaitand enganm asalahib aiah kepadaA llah hukumy angberkaitand engana khrakJadar brt u iikup manusiate rhadaii sram. sedangkanm aja z dalamzTa yatt ersebudt i atas d igunakanu ntukm engungkap hukumy angberkaitadne nganrn uamalahib adahk epadaA llah a dabt ii ituj orangk afir terhadapk aumr nuknrinins edangkanki nuyuh dalam2Ta yatd i atas digunakaunn tukn rengungkamp asalahib adahk epadaA llafi sertam asalah muamalah.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: ?? ??
Divisions: Fakultas Sastra (FS) > Departemen Sastra Arab (ARA) > S1 Pendidikan Bahasa Arab
Depositing User: Users 2 not found.
Date Deposited: 21 Mar 2000 04:29
Last Modified: 09 Sep 2000 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/245973

Actions (login required)

View Item View Item