Bacaan Imam Hafs dalam surat-surat Al-Kahfi dengan menggunakan beberapa kaidah Rasm Utsmaniy oleh Siti Maslachah - Repositori Universitas Negeri Malang

Bacaan Imam Hafs dalam surat-surat Al-Kahfi dengan menggunakan beberapa kaidah Rasm Utsmaniy oleh Siti Maslachah

Maslachah, Siti (2004) Bacaan Imam Hafs dalam surat-surat Al-Kahfi dengan menggunakan beberapa kaidah Rasm Utsmaniy oleh Siti Maslachah. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Hafs merupakans alahs atud ari 7 imam Qira at yangt ermasyhurB. eliau dianust ebagaimi am dalamm embacaA l-Qur an k hususnyad i negaraIn donesia. Dalamp engajaranA l-Qw an rasm yangdigunakana dalahr asm utsmaniy k arena rusmu tsmaniyin i mutlaqd alamp enulisanA l-Qur an. Penelitianin i bertujuanu ntukm endeskripsikabna caanlm amH afsd alam kaidah-kaidarha sm utsmaniy p adat ataranm embuang/m eniadakanh uruf menambahhu ruf b entukh amzah( e) m enganti menyambudnagn m emisah. Untuk mendapatkanh asil yang diharapkan p enelitiani ni mengunakan metoded eskripif yang berupaa nalisisd okumenter.S edangkans umberd ari penelitiainn i adalahm ushaJ ul.smanyiayn gd ibatasid alams urata l-Kahfid engand ata veftal b erupaA yat-ayatA l-Qur any angb erkaitand enganb acaanlm amH afs terhadakpa idah-kaidarha smu ts m utiy. . Adapuna nalisisd atad ilakukand enganc aram encariA yat-ayaAt l-eur an yangb erkaitand enganb acaanlm am Hafsd an kaidahr usmu tsmuniyy angt erdapat dalanmushauf tsmaniy y ang dibatasip adas urata l-Kahfi. Hasild ari penelitianin i berupa 6 kaidahr asmu tsmaniyy angm anap eneliti hanyamengamb5i lk aidahd alamp enulis trasmu tsmaniyD. engana lasan keterbatasawna ktuy angd igunakand alamp enelitiani ni ke lima kaidahi ni dapat digunakaunn tukm enganalisisu rata l-Kahti menurutr asmu tsmaniyD. ari kaidah6 yangm engandundgu ab acaand and itulis dengans alahs atunyas aja i ni jarangs ekali digunakadna lamp enulisanr asmu lsmuniy.P enulisanra smu tsmaniyd alamk aidah rsm6uang/ meniadakanh uruf ini ada 76 kata diantaranyate rdaqtpadaJama Mrdzakasr alim( dalama yat29 50 108) t erdapapt adaJamaM u annass alim (dalama yat2 7 30 48 105 1 06 1 07) t erdapatp ada alifnyak atab ilangan( dalam ayat22 25I l0) terdapapt ada alifnyai sim isyarah( dalama yat1 7 19 6 4 106)d an lain-lain.I mam Hafs dalam membacak aidah pembuangan A lif ini semuanyad ibaca psltjangse pertdi alamm embacaM ad Thabi i yaitu satu atif duaharakat.D alam kaidahp enambahahnu ruf ini terdapat2 liata. lmam Hafs dalam membacak ata yang s pertiin i dibacas epertia pa adanya t idak adap erubahand alam ilmu tajwid. Dalam kaidahbentukh amzahQ atha ini terdapat1 4 kata. Imam Hafs dalam membaca bentukh amzahy angs eperti ni dibacas ebagami anam embacah wuf hamzah. iv Dalam kaidah menganti ini ada 7 kata. Imam Hafs dalam membaca kaidah ini dibaqa sesuadie nganh uruf yang digantikan.D alam kaidah menyambungd an memisah p ada surakt ahfii ni ada I kata.I mam Hafs dalamm embacak aidahy angs eperti ni dibaca seperbti iasay aitu kata yang pertamad imasukkanp adak ata yang kedua.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: ?? ??
Divisions: Fakultas Sastra (FS) > Departemen Sastra Arab (ARA) > S1 Pendidikan Bahasa Arab
Depositing User: Users 2 not found.
Date Deposited: 04 Aug 2004 04:29
Last Modified: 09 Sep 2004 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/245936

Actions (login required)

View Item View Item