Analisa perbedaan kadar sineol, eugenol minyak atsiri daun salam muda adan tua (Eugenia Polyantha Wight) / oleh Aries Wahyuningsih - Repositori Universitas Negeri Malang

Analisa perbedaan kadar sineol, eugenol minyak atsiri daun salam muda adan tua (Eugenia Polyantha Wight) / oleh Aries Wahyuningsih

Wahyuningsih, Aries (2007) Analisa perbedaan kadar sineol, eugenol minyak atsiri daun salam muda adan tua (Eugenia Polyantha Wight) / oleh Aries Wahyuningsih. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Salam( /iagerriu l olyanlha ltrlgftt) rnerupakans alah satut anamanp enghasil minyaka tsin.D aun Salamy ang dikenal sebagabi umbum asakanju ga berfungsi sebagaoib att radisiona.l Kandungank irnia rninyaka tsiri daun Salama ntaral ain eugenodl an sineol yang bermanfaats ebagaio bat penghilangr asa sakit. Tuluan dari penelitiainn i adalahu ntukr nengetahupie rbandingakna dar minyaka tsiri k adar kadars ineol dane ugenold an serta.lurnlahk omponenp enyusunm inyak atstria ntara daun Salam rnuda dan daun Salanr tua. Metodey angd igunakanu ntuk mernperolehm inyak atsiri daun Salam d alam penelitiainn i adalahm etoded estilasai ir danu ap.D estilasmi asing-masindga un Salamd ilakukans eban-ya4k k ali padas uhu6 5-70 C. Kadar sineold an eugenols erta lurnlahk omponenp enyusunrn inyaka tsirid aunS alanrd i tentukand engan menggunakaknr omatograti gas. Hasily angd iperolchd ari penelitianin i adalahk adarr ninyaka tsirid aunS alam muda (0 045 %) lebih tinggi dari kadar minyak atsiri daun Salam tua (0 035 %). Sedangkahna sila nalisisk romatogramm invak atsiri daunS alam muda mengandunsgr neol( 41 62 %) lebih tinggi dari kadars ineolm inyak atsiri daunS alam tua (35 05 %) Kadar eugenol minyak atsiri daun Salam muda dan daun Salam Salam tua a dalahs amay aitu 0.24 70.D ari kromatogramd iketahuip ulalumlah komponepne nyusumn inyaka tsirid aunS alarn tua ( 59 komponen)l e bihb esard an jumlahk omponenp nvusunm invak atsiri daunS alam muda ( 54 komponen penyusun)

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: ?? ??
Divisions: Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) > Departemen Kimia (KIM) > S1 Pendidikan Kimia
Depositing User: Users 2 not found.
Date Deposited: 17 Apr 2007 04:29
Last Modified: 09 Sep 2007 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/22593

Actions (login required)

View Item View Item